TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus (2016/679) Artikla 13, 14 & 30(1)

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Scason Oy
Osoite
Silakatu 3B, 20380 Turku
Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite)
info@scason.fi

2. Tietosuojavastaava

Nimi
Risto Meriläinen
Osoite
Silakatu 3B, 20380 Turku
Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite)
risto.merilainen@scason.fi

3. Rekisterin nimi

Scason markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Yrityksen tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen sekä markkinointi, jälkimarkkinointi ja suoramarkkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Pääosin sähköpostiosoite. Muita tietosisältöjä saattavat olla Nimi, Asuinmaakunta, Ostetun tuotteen kategoria, Ostetun tuotteen jälleenmyyjä, Ostopäivä, Kuitin numero

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisteröidyn suostumuksella hänen itsensä antamat tiedot.

7. Tietolähteet

Tietolähteenä käytetään pääosin rekisteröidyn itsensä syöttämiä tietoja nettilomakkeelle.

8. Henkilötietojen mahdolliset vastaanottajat

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja saattavat käsitellä markkinoinnin ylläpidosta vastaavat yhteistyökumppanit.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU/ETA ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolisella palvelimella, ellei se ole rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Tiedot välitetään viranomaisille vain lain niin vaatiessa.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakassuhteen kesto + 3 vuotta, jotta voimme taata takuuasioiden käsittelyn.

11. Tarkastusoikeus ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee lähettää kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen: Scason Oy, Silakatu 3B, 20380 Turku.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle henkilölle virheen oikaisua koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistoa tai siirtoa ja rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ottamalla yhteyttä 2. kohdassa mainittuun henkilöön.

13. Automaattinen päätöksenteko

Scason Oy ei käytä automaattista päätöksentekoa henkilötietojen käsittelyssä taikka profiloinnissa.

14. Suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja suojataan asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tahattomalta ja/tai laittomalta pääsyltä, muutokselta, tuhoutumiselta tai muulta käsittelyltä mukaan lukien niiden luovuttamiselta ja siirrolta. Scason Oy tarjoaa henkilöstölle koulutusta ja ohjeistusta tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.